GDPR

Úvod GDPR

Ochrana osobných údajov

 

Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

 

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, kto má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo prevádzkovateľa Veronika Kojdová okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

 

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

 

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese objednavky@matusik.sk alebo na adrese Matúšik, Kvetná 1505, 900 41 Rovinka.


Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy ten, komu boli osobné údaje poskytnuté a kto určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je SZČO Veronika Kojdová, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, číslo živnostenského registra: 140-21357, ďalej ako „Matúšik“.

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

 

Kontakt:

Matúšik

Adresa:

Kvetná 1505, Rovinka 900 41

E-mail:

objednavky@matusik.sk

 

Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

 

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

 

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

Technické cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Cookies pre marketingové a reklamné účely - malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre marketingové účely t.j. správania návštevníkov webových stránok. Následne sa môžu na iných internetových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pre Vás zaujímavé ako tzv. personalizované reklamné bannery.

Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Produkt – akýkoľvek z produktov, ktoré Vám ponúkame, ako detské oblečenie, papučky, hračky a rôzne doplnky.

Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše služby, napr. zásielkovňa.

Klient – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využila naše služby alebo zakúpila náš produkt.


Aké osobné údaje spracúvame?

 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli predávať naše produkty, poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

 

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

 

Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely obchodu, ktorý s nami uzatvárate. Ide o meno, priezvisko a fakturačnú alebo aj dodaciu adresu; ak ste inštitúcia alebo podnikateľ, tiež Vaše IČO.

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb

Medzi tieto informácie patria informácie o produktoch, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné produkty a služby.

Transakčné údaje

Ide výlučne len o informácie o platbách za naše produkty.

Lokalizačné údaje

Najmä IP adresy, informácie o použitom zariadení, návšteva webových stránok (cookies)

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

 

Osobné údaje spracúvame bez potreby Vášho súhlasu:

 

Spracúvanie na základe zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia obchodu medzi Vami, ako našim klientom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich produktov a služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušného obchodu. Ide najmä predaj produktov a zákaznícku podporu.

 

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie obchodu a následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní obchod s Vami uzavrieť a plniť z neho vyplývajúce povinnosti a práva.

 

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávneným záujmom prevádzky Matúšik  je:

-          obhajoba právnych nárokov

-          vyriešenie požiadavky reklamácie

-          poskytnutie informácií na základe žiadosti o informácie o prebiehajúcich marketingových kampaniach, aktuálnych cenových ponukách a ďalších relevantných informáciách.

-          ponúkať klientom produkty a služby prevádzky Matúšik,

-          používanie technických cookies pre správne fungovanie web stránky,

 

Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje uchovávame na nevyhnutne potrebný čas a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

 

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


Odkiaľ osobné údaje získavame?

 

Osobné údaje získavame:

-          priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania obchodného vzťahu,

-          od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.


Musím poskytnúť svoje osobné údaje?

 

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov je však vo väčšine prípadov podmienkou splnenia vašej požiadavky podľa účelu spracúvania. V prípade, že nesúhlasíte so spracúvaním osobných údajov pre daný účel spracúvania, nebudeme schopní vo väčšine prípadov vašu požiadavku spracúvať.

Svoj nesúhlas nám môžete vyjadriť na objednavky@matusik.sk alebo na adrese Matúšik, Kvetná 1505, Rovinka 900 41. V takom prípade však nebudete následne kontaktovaný.


Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

 

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

 

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad spoločnosť Matúšik môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

 

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

 

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

 

Jednotlivé práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa Matúšik, a to emailom na adresu objednavky@matusik.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Kvetná 1505, Rovinka 900 41.

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

 

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od prevádzkovateľa Matúšik?


Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 

Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

 

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia právneho účtovníctva.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

 

 

Dodávatelia

Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracovaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

 

Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

 

Európsky rámec:

-          Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE

-          Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

 

Národná legislatíva:

-          Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)

-          zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 12.02.2019.

Copyright 2015 - 2024 © Matúšik.sk - obchod pre deti
Update cookies preferences